Algemene voorwaarden

 1. Huurder dient zich te houden aan de huisregels van het betreffende object.
 2. Het object is volledig rookvrij en huurder dient dit ook strikt na te leven.
 3. Huisdieren zijn niet toegestaan.
 4. Het is niet toegestaan het max. aantal personen (8 volwassenen en max. 2 baby’s/peuters) dat in de woning overnacht te overschrijden.
 5. Het is huurder niet toegestaan enige wijziging aan te brengen aan het object en/of inboedel.
 6. Tijdens uw verblijf bent u als huurder volledig aansprakelijk voor de gehuurde vakantiewoning, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren en zal schade, veroorzaakt door u en/of uw meereizenden, terstond geheel door u vergoed dienen te worden. Indien de schade niet of niet naar behoren, is hersteld of als de kosten niet (geheel) door huurder zijn voldaan, dan kan verhuurder huurder alsnog na vertrek aansprakelijk stellen. Alle hieraan verbonden (incasso-) kosten zijn voor rekening van huurder.
 7. Huurder is aansprakelijk bij verlies van de aan hem/haar uitgereikte sleutels. Bij verlies van deze sleutels zullen de kosten van nieuwe sleutels en sloten aan de huurder worden doorberekend. Deze kosten dienen ter plekke, contant te worden voldaan.
 8. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de uitval van elektrische apparaten, elektriciteit en/of water. Verhuurder zal zijn uiterste best doen om in dergelijk geval het ongemak voor huurder zoveel mogelijk te beperken.
 9. Huurder verzekert zich telkens bij verlaten van het object dat het degelijk is afgesloten met de beschikbare middelen (deuren, sloten, ramen).
 10. Verhuurder is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen van huurder al dan niet een gevolg van inbraak of insluiping.
 11. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan of door huurders in en rondom het huis/tuin.
 12. Verhuurder zal zorgdragen dat alle zaken als vermeld in het beschikbaar gestelde informatiemateriaal in en om de woning aanwezig zijn, in goede staat en schoon.
 13. Het is huurder op geen enkele wijze toegestaan overlast te veroorzaken voor de omwonenden. Hieronder wordt verstaan; luide muziek, schreeuwen, hard sluiten van deuren en ramen, hoog volume van de televisie.
 14. Huisvuil dient in de zwarte zakken te worden gedeponeerd en naast het huis bij de brievenbus te worden gezet.
 15. Bij het einde van de huurperiode dienen de sleutels te worden overhandigd aan het sleuteladres. De waarborgsom zal na schoonmaak en inspectie binnen 14 dagen op bank of giro van huurder teruggestort worden.
 16. U dient de woning bij vertrek ordelijk en bezemschoon op te leveren. De eigenlijke schoonmaak wordt door een schoonmaakbedrijf gedaan, hiervoor worden u verplichte schoonmaakkosten in rekening gebracht, welke zijn aangegeven in de omschrijving van het vakantieverblijf.

Algemeine Bestimmungen

 1. Die Mieter des “Ferienhofes” dienen die Hausregeln einzuhalten.
 2. Der “Ferienhof” ist völlig rauchfrei und unsere Gäste sollten dies auch wirklich beachten.
 3. Haustiere sind nicht gestattet.
 4. Die in der Wohnungsbeschreibung genannte Personenzahl von 8 Erwachsenen und zwei Babys ist die maximal gestattete Anzahl. Sie sind verpflichtet, die genaue Anzahl Personen anzugeben. Auch ist es nicht gestattet, Campingmittel bei der Unterkunft aufzustellen. Bei einem Verstoss gegen diese Bedingungen hat der Vermieter das Recht, den Mietvertrag mit unmittelbarer Wirkung aufzulösen.
 5. Es ist nicht gestattet irgendeine Änderung an dem “Ferienhof” und/oder an den Inventar zu machen.
 6. Während Ihrem Verbleib sind Sie als Mieter völlig haftbar für den “Ferienhof”, den Inventar und alle Sachen welche zu dem “Ferienhof” gehören. Eventueller Schaden welcher durch Sie und/oder Ihre Mitreisenden verursacht wird, soll sofort durch Sie vergütet werden. Wenn der Schaden nicht oder nicht ordnungsgemäss wiederhergestellt ist oder wenn die Kosten durch den Mieter nicht (völlig) sind bezahlt, dan behält der Vermieter das Recht vor um den Mieter nach Abreise haftbar zu machen. Alle damit verbundenen (Inkasso-) Kosten gehen komplett zu Lasten des Mieters.
 7. Der Mieter ist haftbar bei Verlust der Schlüssel des “Ferienhofes”. Die eventuellen Kosten für neue Schlösser und Schlüssel werden an den Mieter weiterberechnet. Diese Kosten müssen vor Ort bar gezahlt werden.
 8. Der Mieter wird dafür Sorge tragen dass, wenn er nicht da ist während seinem Verbleib, der “Ferienhof” gut abgeschlossen ist (Türen und Fenster).
 9. Der Vermieter ist nicht verantwortlich für das Aussetzen von elektrischen Geräten, Elektrizität und/oder Wasser. Der Vermieter wird sein äusserstes tun um in so einem Fall die Beschwerden für den Mieter zu beschränken.
 10. Der Vermieter kann keine Haftung für Verlust und/oder Diebstal übernehmen, wohl oder nicht Folge eines Einbruches.
 11. Der Vermieter kann keine Haftung für Beschädigung und/oder Verleztungen welcher Art auch übernehmen, welche entstanden sind in oder ausserhalb des “Ferienhofes”.
 12. Der Vermieter wird dafür Sorge tragen das alle Sachen, welche vermeldet werden im Informationsmaterial, auch in gutem Zustand und sauber anwesend sind im “Ferienhof”.
 13. Der Mieter wird seine Umgebung in keiner Weise belästigen. Damit wird gemeint: laute Musik, laut Schreien, usw. Bei einer Übertretung der Regeln ist der Vermieter befugt, den Mietern den weiteren Zutritt zu Ihrer Ferienunterkunft zu untersagen.
 14. Müll soll in den schwarzen Plastiksäcken neben dem “Ferienhof” beim Briefkasten hingestellt werden.
 15. Am Ende der Mietperiode müssen die Schlüssel abgegeben werden bei der Schüsseladresse. Die Kaution wird nach Inspektion und Reinigung innerhalb 14 Tagen nach Ihrer Abreise auf Ihr Konto zurückgezahlt. Vergessen Sie nicht Ihre Kontonummer an uns bekannt zu geben!
 16. Wir bitten Sie den “Ferienhof” bei Ihrer Abreise ordentlich und besenrein zu hinterlassen. Die eigentliche Reinigung wird von einem Reinigungsunternehmen übernommen. Dafür werden Ihnen feststehende Reinigungskosten in Rechnung gestellt, die in der Beschreibung genannt werden.